Artists

Ol'ga Pareckaya
Vocal
Ekaterina Kretova
Vocal
Irina Sorkina
Vocal
Aleksey Veshkin
Vocal
Ekaterina Shubina
Singer
Inna Savenkova
Vocal
Sergey Chudnyi
Violin, vocal, keyboard
Svetlana Popova
Balalaika, vocal, flute
Svetlana Brizhan'
Vocal
Anna Bol'sheva
Vocal
Tatyana Kriulya
Psaltery
Aleksandr Kalistratov
Bard
Sergey Kornyshev
Digital accordion, vocal
Elena Lavrushina
Vocal
Olga Ponomareva
Vocal
Vladimir Fedorenko
Russian accordion
Rustem Kurbanov
Vocal
Oleg Chernyuk
Digital russian accordion
Margarita Knyazeva
Vocal
Sophia Alyabieva
Vocal
Alexey Suslov
Keys, saxophone
Sergey Kudrya
Vocal
Vasiliy Burdyug
Guitar
Lyudmila Nikolaenkova
Vocal
Konstantin Soldatov
Head of club
Andrey Shkreptienko
Balalaika